Serveis Tècnics

Si necessita serveis tècnics, nosaltres els hi podem facilitar:

  • Cèdules d’habitabilitat
  • Certificat energètic
  • ITE: Inspecció Tècnica del edifici
  • Tramitació de subvencions
  • Mediació immobiliària (properament)

CÈDULES D'HABITABILITAT

És un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La Cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveis per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

ITE: INSPECCIÓ TÈCNICA DEL EDIFICI

Moltes de les actuacions de rehabilitació i millora que es realitzen a les comunitats, es poden acollir a diferents convocatòries de subvenció que de forma periòdica les administracions ofereixen.

En moltes ocasions per desconeixement de les convocatòries, la seva complexitat o per errors en la documentació presentada, no es beneficien de les ajudes existents.

Per això, oferim:

a. Informació als clients de totes les convocatòries existents i dels requisits d’accés.

b. Recollida i preparació de tota la documentació a presentar.

c. Sol·licitud de la subvenció.

d. Seguiment del procés administratiu.

Consulti’ns, buscarem els serveis que necessita.

ITE: INSPECCIÓ TÈCNICA DEL EDIFICI

La finalitat d’aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, prenent com a base l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges atorgarà un certificat d’aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l’estat general de l’edifici, el certificat d’aptitud pot ser d’apte o no apte.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva CCAA.

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació. Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

MEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA (PROPERAMENT)

Avui dia, donat que els jutjats estan molt col·lapsats, s’està posant en pràctica la resolució de conflictes mitjançant la mediació, en el nostre cas parlarem de mediació immobiliària i anirà destinada als conflictes a les comunitats de propietaris, relacions arrendatàries, obres, serveis, subministrament, assegurances, vicis de la construcció, danys, desperfectes, transmissió de la propietat, compra-venda, donacions, permutes i servituds.

La mediació és una via alternativa de resolució de conflictes on una tercera persona neutral i imparcial, el mediador, ajuda a les parts a arribar a un acord en el seu conflicte.

Principis:

a. Voluntarietat: és un procés totalment voluntari, tant per a les parts com per al mediador, i del qual poden desistir en qualsevol moment.

b. Confidencialitat: tant de les parts com del mediador respecte a tot el que es tracti dins del procés (converses, documents). Les parts es comprometen a no fer ús de la informació en un procés judicial contra l’altra part.

c. Imparcialitat: del mediador respecte a les parts. El mediador no es posicionarà ni afavorirà a cap d’elles.

d. Neutralitat: del mediador respecte a l´assumpte. El mediador no prendrà partit ni imposarà cap acord.

La mediació es tracta d’una via extrajudicial, eficaç, procés àgil i voluntari.

Ús de cookies

finquesjosepgrau.cat utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies